ધોરણ – ૬  ગુજરાતી

રાવણનું મિથ્યાભિમાન (ધોરણ – ૬, કાવ્ય – ૧૨) ડાઉનલોડ કરો
ગુજરાત મોરી મોરી રે (ધોરણ – ૬, કાવ્ય – ૧૫) ડાઉનલોડ કરો
શેરીએ આવે સાદ (ધોરણ – ૬, કાવ્ય – ૧ પૂરક વાચન) ડાઉનલોડ કરો
રૂપાળું મારું ગામડું (ધોરણ – ૬, કાવ્ય – ૩ પૂરક વાચન) ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ – ૬  હિન્દી

एक जगत एक लोक  (कक्षा-६, काव्य-२)  ડાઉનલોડ કરો
इतनी शक्ति हमें देना  (कक्षा-६, काव्य-१)  ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ – ૭   ગુજરાતી

આજની ઘડી રળિયામણી (ધોરણ – ૭, કાવ્ય – ૨) ડાઉનલોડ કરો
માલમ હલેસાં માર  (ધોરણ – ૭, કાવ્ય – ૮)  ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ – ૭ હિન્દી

तब याद तुम्हारी आती है   (कक्षा-७, काव्य-२)      ડાઉનલોડ કરો
हिन्द देश के निवासी  (कक्षा-७, काव्य-५)      ડાઉનલોડ કરો
बेटी (कक्षा-, काव्य-) ડાઉનલોડ કરો

धरती की शान (कक्षा-, काव्य-) ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ – ૭  સંસ્કૃત

ચટક ચટક (ધોરણ-૭, કાવ્ય – ૫)  ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ – ૮ ગુજરાતી

એક જ દે ચિનગારી   (ધોરણ – ૮, કાવ્ય – ૨) ડાઉનલોડ કરો
આભમાં ઝીણી ઝબૂકે વીજળી  (ધોરણ – ૮, કાવ્ય – ૮) ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ – ૮  હિન્દી

मत बांटो इन्सान को (कक्षा-, काव्य-) ડાઉનલોડ કરો

तूफानो की ओर (कक्षा-८, काव्य-)  ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ – ૮ સંસ્કૃત

એહિ સુધીર (ધોરણ-૮, કાવ્ય – ૪) ડાઉનલોડ કરો
પુત્રી મમ ખલુ નિદ્રાતિ  (ધોરણ-૮, કાવ્ય – ૧) ડાઉનલોડ કરો